Mydland

 

Se VÅR HISTORIE 

 

Kvalitet er et resultat av folk som bryr seg.

 

 M laget

 

Behandling av personopplysninger (GDPR)
Bedriften er ansvarlig for personopplysninger vi behandler, for eksempel om egne ansatte, kontaktpersoner hos kunder og leverandører, privatkunder og andre forretningsforbindelser. Bedriften har ansvaret for å overholde de pliktene som følger av reglene om personopplysninger. Se Mydland Personverndokument under vår historie.

 

 

REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERING 2022-23                 

Tromsø 27.6.2023

 

1.   Innledning

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («Åpenhetsloven») trådte i kraft 1. Juli 2022.  H Mydland AS er omfattet av lovens virkeområde, jf. Åpenhetsloven §§ 2 og 3.

 

2.   Oversikt over organisering, driftsområde og ansvarsområder.

H Mydland AS er en familiedrevet kjøttbedrift etablert i 1920. Bedriften er organisert ved et styre bestående av 3 styremedlemmer inklusiv styrets leder. Styret er ansvarlig for beslutninger knyttet til økonomiske, miljømessige og sosiale temaer. Styret har øverste ansvar knyttet til aktsomhetsvurderinger som blir utført hos H Mydland AS og har ansvar for å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer.

Bedriften ledes av daglig leder. Daglig leder håndterer og utfører aktsomhetsvurderinger (punkt 4.) i nært samarbeid med Kvalitetsansvarlig og HR leder.

H Mydland er lokalisert i Tromsø i egne lokaler. Bedriften består av 40 ansatte hvorav 26 menn og 14 kvinner. Det er tilrettelagt for at både menn og kvinner kan fylle alle posisjonene i bedriften. Arbeidsmiljøet betraktes som meget godt og det er ikke mottatt tilbakemeldinger om at noen opplever selskapets personalpolitikk som kjønnsdiskriminerende.

3.   Retningslinjer for oppfølging av Åpnehetsloven

Ansvarlig drift og det å bidra positivt til samfunnet er en viktig verdi for H Mydland AS. Alle våre produkter og vår virksomhet skal være i tråd med internasjonale menneskerettighetsstandarder og standarder for ansvarlig arbeidsforhold. Bedriften følger FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter samt OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Vår overordnede tilnærming for å oppfylle vår forpliktelse til å respektere grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold som omfatter både vår egen virksomhet og vår leverandørkjede:

Vi følger norsk lov for HMS på arbeidsplassen og for likestilling og fravær av diskriminering.

Vi forventer det samme av våre leverandører som vi krever av oss selv – at alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet. Vi forventer at våre leverandører selv opptrer med seriøsitet og aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker. Vi krever at alle våre leverandører skal leve opp til internasjonale menneskerettighetsstandarder og ILOs kjernekonvensjoner for anstendige arbeidsforhold. Til dette arbeidet benytter vi spørreundersøkelser (leverandørevalueringsskjema)

I tråd med åpnehetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger og svarer på informasjonsforespørsler om hvordan vi jobber for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av våre produkter.

Ut fra resultater fra disse har vi vurdert våre leverandører og risiko forbundet med disse i vår aktsomhetsvurdering.

4.   Rutiner for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger

H Mydland AS sitt arbeid med aktsomhetsvurdering startet med å utarbeide en komplett oversikt over samtlige leverandører som vi har hatt i rapporteringsperioden. I tillegg har vi etablert egen rutine hvert år av en spørreundersøkelse som sendes våre leverandører som skal gi oss grunnlag for å vurdere risiko i våre leverandørledd mht aktsomhetsvurdering. Denne spørreundersøkelsen skal vi nå revidere slik at den omfatter alle områder som åpenhetsloven krever.

Vi benytter oss av få, men kjente leverandører som vi har langsiktige avtaler med.

Råvarene til vår produksjon er i stor grad av norske råvarer fra KSL godkjente bønder. H Mydland har alltid foretrukket kvalitet foran pris hos sine kjøttleverandører.

Mydland benytter kun norske kjøttråvarer i produkter merket Nyt Norge og følger ellers merkeforskriftens krav til fulle.

Ved underskuddssituasjoner i det norske råvaremarkedet kan det benyttes importert råvare for å sikre full drift i vår produksjon. Norsk underskudd på råvare følges opp av Landbruksdepartementet som åpner for inntak av råvarer gjennom kjente norske importører som igjen har førstehåndskunnskap om kvalitet, kontroll og aktsomhetsvurdering. 

Vi gjennomfører risikovurderinger knyttet til negative konsekvenser og risiko for mennesker knyttet til vår virksomhet. I perioden for denne rapport har vi ikke avdekket faktiske negative konsekvenser.

Vår risikovurdering knyttet til HMS har avdekket at de mest mulige konsekvenser er hørselskader og personskader ved bruk av sager, kappemaskiner ol. Vi jobber systematisk i samarbeid med ansatte og bedriftshelsetjenesten for å hindre slike skader skal oppstå, gjennom våre rutiner for HMS.

Alle avvik følges opp. Vi har årlig revisjon av internkontrollsystemet og følger myndighetenes krav, og rapporterer årlig om HMS-status.

 

 

 

Linker til bruk i vår aktsomhetsvurdering:

FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter                Lenke

Oecds veiledning for aktsomhetsvurdering                       Lenke

ILOs kjernekonversoner                                                  Lenke